Традиционни келтски пожелания

събрано от различни интернет източници

събрал и превел: Сурен Исраилян 06.12.2017

 

ТРАДИЦИОННИ КЕЛТСКИ ПОЖЕЛАНИЯ

TRADITIONAL CELTIC WISHES

1.

May you have rye bread to do you good,

 Wheaten bread to sweeten your blood,

Barley bread to do you no harm

And oatmeal bread to strengthen your arm.

––––––––––––––––––––– 

Нека да имаш ръжен хляб – да ти е добре,

житен хляб – да подслади твоята кръв,  

ечемичен хляб – да те предпази от болести,

и овесен хляб – да подсили твоята ръка

2.                                                                                                   

May you live as long as you want,

 and never want as long as you live.

May all your ups and downs

be under the sheets

––––––––––––––––––––––

Нека живееш толкова дълго, колкото искаш и

да не искаш толкова много,  

че да чакаш цял живот.

Нека всички твои възходи и падения

да останат „под чаршафите”

3.                                                                                            

 May you troubles be as few and as far apart

 as my Grandmothers teeth.

May a mouse never leave your meal bag

with the tear in its eye

–––––––––––––––––––––––- 

Нека твоите проблеми бъдат толкова редки,

колкото нарядко са зъбите в устата на баба ми.

Нека мишката никога да не плачe,

когато излиза от твоята чанта с храна.                                                                                                   4.                                                               

May you not be a bird  who never flew on one wing.

May you have nicer legs than yours  under the table

before the new spruds are up.

–––––––––––––––––––

 

Нека да не бъдеш като птица,

която не може да лети с едно крило.                                             

Докато пораснат младите картофи,

нека под масата има още чифт крака, по-хубави от твоите.

5.                                                                                                               May your neighbours respect you,

Trouble neglect you,

The angels protect you,

And heaven accept you.

–––––––––––––––

 

Нека комшиите да те уважават,     

неприятностите да те изоставят,                                       

ангелите да те пазят,

а раят да те изтърпи.

6.

May joy and peace surround you,

contentment latch your door,

and happiness be with you now

and bless you evermore!

––––––––––––––––––

 Нека бъдеш обкръжен от радост и спокойствие            

 а изобилието да чука на вратата ти,   

щастието да е с теб сега

и да си благословен завинаги !

7.

May you have walls for the wind

And a roof for the rain,

And drinks bedside the fire

Laughter to cheer you,

And those you love near you,

And all that your heart may desire

––––––––––––––––––- 

Нека да имаш стени срещу вятъра

и покрив срещу дъжда,

и питие до камината,

и смеха, който да те ободри,

и любими хора до теб,

и всичко, което сърцето ти

може да си пожелае

 

8.

May your troubles be less

And your blessings be more.

And nothing but happiness

Come through your door.

 

–––––––––––––––- 

Нека да имаш малко неприятности –

да си повече благословен

и  нищо друго, освен щастието

да чука на вратата ни

9.

May your day be filled with blessings

Like the sun that lights the sky,

And may you always have the courage

To spread your wings and fly!

 

–––––––––––––––––––

Нека денят ти да е благословен

като слънцето, което осветява небето

и винаги да имаш кураж

да разпериш криле и да полетиш

 

10.

May the face of every good news

And the back of every bad news

Be toward us.

 

–––––––––––––––––––––

Нека лицето на всяка добра новина

и гърбът на всяка лоша новина

да бъдат пред нас.

11.

Bless those minding cattle,

And those minding sheep.

And those fishing the sea

While the rest of us sleep.

 

––––––––––––– 

Да бъдат благословени тези,

които пасат говедата

и тези, които пасат овцете

и тези, които ловят риба в морето,

докато останалите от нас спят.

 

12.

Whether kin by blood or heart,

May you never feel completely set apart.

May you always know your name

––––––––––––––––––

 

Дали с приятели или с роднини

никога да не се чувстваш самотен.

Нека винаги да помниш името си

13.

To the doctor may you never hand any money,

And sweet be your hand in a pot full of honey.

May you never bear the heavy load of an empty stomach

May God bless the ground you walk upon

 

–––––––––––––––––––––––––

Нека да не даваш и стотинка на доктори,

а ръката ти да е сладка в гърнето, пълно с мед

Нека никога да не носиш тежък товар на празен корем

Нека Господ да благослови пътя, по който вървиш

14.

May the road rise to meet you,

May the wind be always at your back.

May the sun shine warm upon your face

––––––––––––––––––––––––

 

Нека пътят се надигне за да те посрещне.

Нека вятърът да ти духа в гърба.

Нека слънцето да топли лицето ти.

15.

May the best day of your past,

Be the worst day of your future.

May you see your children’s children

 

––––––––––––––––––––-

Нека най-добрият ден в твоето минало,

да бъде най-лошият ден в твоето бъдеще.

Нека да видиш децата на твоите деца

16.

May you be poor in misfortune

Rich in blessings

Мay the hand of a friend always be near

––––––––––––––––––––––

Нека бъдеш беден на нещастия  

и богат на благословии.                                        

Нека ръката на приятел да бъде

винаги близко до теб.

17.

May green be the grass you walk on

May blue be the skies above you

May pure be the joys that surround you

–––––––––––––––––––––

Нека тревата, по която вървиш, да е зелена 

Нека небето над теб да е синьо        

Нека радостта около теб да е истинска

18.

May true be the hearts that love you

May the earth welcome your footsteps

May the spirit of inspiration light your way

–––––––––––––––––––––––

 

Нека да са верни сърцата, които те обичат. 

Нека земята да се радва на твоите стъпки. 

Нека има вдъхновение в твоя живот.

19.

May fire dance from your fingertips

May you never cease to teach,

And never cease to learn

–––––––––––––––––––

 

Нека огънят осветява краката ти                             

Нека никога да не спираш да учиш……                                                                                                                                                         ………и да се учиш

20.

May thе blessing of light be on you –

Light without and light within,

May the blessed sunlight shine on you

And warm your heart

Till it glows like a great peat fire

–––––––––––––––––––

Нека те огрее благословена светлина – 

светлина отвътре и отвън                  

Нека благословената слънчева светлина         

те освети и стопли сърцето ти,             

за да грейне то като торфен огън

 

Facebook Comments